Disclaimer

Deze website is eigendom van NEDKLIM.
Alle intellectueeleigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, inclusief, doch niet beperkt tot, teksten, gegevens, grafische voorstellingen, illustraties, geluiden, video's, logo's, pictogrammen of HTML-code, berusten bij NEDKLIM of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag niet worden verveelvoudigd, aangepast en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEDKLIM

NEDKLIM, behoudens wettelijk bepaalde beperkingen en behalve indien noodzakelijk binnen het kader van het vooropgezette doel van deze website. NEDKLIM staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie en/of software opgenomen op deze website.

NEDKLIM is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik, gegevens of winsten voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met, het gebruik of de werking van deze website, een en ander met inachtneming van het toepasselijke recht.


Directie Nedklim